रामरक्षा

ॐ श्रीगणेशाय नमः । अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य । बुधकौशिकऋषिः । श्रीसीतारामचन्द्रो देवता । अनुष्ठुप् छ्न्दः । सीता शक्तिः । श्रीमद्धनुमान् कीलकम्...

April 13th, 2011 by admin